Východiská projektu
  • Projekt sa uskutočňuje v mesiaci Apríl - mesiac lesov
  • Slávnostné otvorenie sa viaže k dátumu 22. apríl - Deň Zeme

Lesnícke dni prebiehajú v súlade európskymi programovými dokumentmi i stratégiami na národnej úrovni:

  • Akčný plán EÚ - podporuje ekologické vzdelávanie a zvyšovanie povedomia spoločnosti o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch.
  • Jihlavská deklarácia o komunikácii o lesoch a lesníctve
  • Národný lesnícky program Slovenskej republiky
  • Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
  • Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka - časť lesníctvo
  • Stratégia rozvoja lesníctva