Hlavné ciele Lesníckych dní
   Lesnícke dni
  • spájajú štátne a neštátne lesnícke inštitúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou,
  • oslovujú širokú odbornú i laickú verejnosť,
  • informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosť,
  • interaktí­vne približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva,
  • motivujú ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa,
  • rozširujú všeobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti,
  • odovzdávajú tradície lesníctva následný­m generáciám.