Domov
Sumár 2008 Tlač E-mail

Záverečná správa z Lesníckych dní 2008
Lesnícke Dni 2008
 nadviazali na prvý ročník Lesníckych dní 2007 a nad ich priebehom prevzala záštitu ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová. Nosnou myšlienkou celého projektu , ktorá sa niesla Lesníckymi dňami 2008, bolo motto: „Lesy spájajú generácie!" A lesy spájali nielen generácie, ale i významné lesnícke štátne a neštátne subjekty a iné inštitúcie, ktoré sa zapojili do organizovania Lesníckych dní. Celkovo sa na ich príprave podieľalo 65 partnerov, z ktorých hlavnými organizátormi boli: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - gestor projektu, Národné lesnícke centrum - hlavný koordinátor projektu, LESY SR, š.p., ŠL TANAP-u, Vojenské lesy a majetky, š.p. a Slovenská lesnícka komora.
Cieľom projektu bolo osloviť širokú laickú (i odbornú) verejnosť a priniesť jej informácie o význame a funkciách lesa, priblížiť prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva, podporiť snahu zabrániť novodobému odumieraniu smrečín, zdôrazniť potrebu osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa a odovzdať tradície lesníctva ďalším generáciám.
Otvorenie Lesníckych dní sa konalo symbolicky 22. apríla 2008, na Deň Zeme a v zmysle tradície „Apríl - mesiac lesov" a slávnostné ukončenie 1. mája 2008 v Lesníckom skanzene počas slávnostného otvorenia sezóny vo Vydrovskej doline. Ďalšími východiskami projektu boli podpora ekologického vzdelávania a informácií v Akčnom pláne EÚ, 21. marec ako Svetový lesnícky deň, celosvetová kampaň „Vysaďme o miliardu stromov viac aj v roku 2008!",  vyhlásenie Valného Zhromaždenia OSN roku 2011 za Medzinárodný rok lesov a aktuálna téma týkajúca sa novodobého odumierania smrečín.
Zamestnanci lesníckych subjektov hospodáriacich v lese a partnerské organizácie pripravili na celom území Slovenska pre rôzne vekové kategórie programy, ktorými priblížili svoju prácu. Hlavnými centrami Lesníckych dní boli 4 kľúčové regióny: Zvolen, Bratislava, Poprad - Tatry a Košice.  Spolu s nimi prebehol slávnostný program v 27 mestách a obciach Slovenska. Predpokladá sa, že na podujatiach konaných počas Lesníckych dní sa zúčastnilo viac ako 100 000 ľudí.
Projekt Lesnícke dni bol podporovaný médiami na národnej i regionálnej úrovni a to verejnou i súkromnými televíziami s národným, regionálnym alebo lokálnym pokrytím, tlačou vo forme tlačových správ, ktorých bolo vydaných okolo 100 (Pravda, Zvolenské noviny, Oravské noviny, Banskobystrické noviny, Nový čas, Plus jeden deň, Korzár a ďalšie). Dôležitým významným komunikačným nástrojom s verejnosťou bola mediálna kampaň. V rámci nej bežal  od 12. do 22. apríla v Slovenskej televízii na prvom kanáli  10x (na STV 2 30x) v čase pred hlavným večerným spravodajstvom  30 sekundový reklamný spot. Rádio Slovensko a regionálne rádiá propagovali Lesnícke dni 20x tiež prostredníctvom 30-sekundových hovorených spotov. Pre informovanie verejnosti bolo distribuovaných viac ako 100 000 ks  propagačného materiálu a tlačovín (plagáty, baneri, brožúry, papierové tašky, balóny, samolepky, ceruzky). 
Lesnícke dni sa prezentovali širokej verejnosti lesníckymi informačnými stánkami na námestiach, dňami otvorených dverí v lesníckych organizáciách, programom lesnej pedagogiky, hrami a súťažami pre deti, koncertmi známych hudobníkov na námestiach, výsadbou stromčekov, tanečnými vystúpeniami detí, bábkovým divadlom, otváraním lesných náučných chodníkov a lesných informačných kancelárií, návštevami malých pacientov v detských nemocniciach, aby aj im priniesli kúsok lesa,  vedomostnými, výtvarnými a literárnymi súťažami, premietaním filmov s lesníckou problematikou, dobrovoľným darcovstvom krvi, ukážkami letu cvičených sokolov a prinášania poľovných psov, ukážkami lesnej techniky a lesníckych prístrojov, vedeckou kaviarňou na odbornú tému, spoločnými stretnutiami lesníkov, ukážkami spiľovania stromov, čistením lesa, zberom odpadkov, zapálením vatry, opekaním,...
Podujatí Lesníckych dní sa zúčastnili mnohé osobnosti. Významnou  na viacerých podujatiach v rôznych regiónoch Slovenska bola prítomnosť ministerky pôdohospodárstva SR Zdenky Kramplovej, štátneho tajomníka Viliam Turského,  generálneho riaditeľa sekcie lesníckej Mariána Ondrejčáka, riaditeľa sekretariátu prezidenta SR Mariána Parkányiho, generálneho riaditeľa NLC Emila Lovániho, generálneho riaditeľa š.p. LESY SR Jozefa Minďaša, generálneho riaditeľa ŠL TANAP-u Petra Lišku, generálneho riaditeľa š.p. VLM SR Štefana Drozda a ďalších významných hostí. Na akciách sa zúčastnili i spoločensky významné osobnosti ako napríklad zaslúžilý umelec Ladislav Chudík alebo herečka prešovského divadla Elena Kušnierová. Pre mládež bolo pútavým hudobné vystúpenie Zuzany Smatanovej vo Zvolene alebo hudobný program BKIS na Partizánskej lúke v Bratislave.
Veľkým úspechom bolo vytvorenie webovej stránky s doménou http://www.lesnickedni.sk/, ktorá bola spustená 31.3. 2008 a navštívilo ju viac ako 26 500 ľudí. Štruktúra stránky bola postavená tak, aby návštevníkom podala základné informácie o projekte (miesto a termín konania, ciele, aspekty, posolstvá projektu a partneri projektu), informovala ich o programe v jednotlivých mestách Slovenska, predstavila podporné podujatia prebiehajúce počas Lesníckych dní (lesná pedagogika, stromy poznania, literárna súťaž a zelená kvapka krvi), poskytla priestor mediálnemu servisu na uverejnenie tlačových správ, zhrnutí z tlačových konferencií, príhovorov, plagátov, predstavila Lesnícke dni očami detí prostredníctvom výtvarnej  a literárnej súťaže, nezabudla ani na predchádzajúce ročníky a kontakty. Na internetovej stránke sa nachádza i fotogaléria, logá hlavných organizátorov a anketa, na ktorú za mesiac apríl prišlo 150 odpovedí. 80% respondentov uviedlo, že o projekte Lesnícke dni počuli a 56% ho považuje za zaujímavý až veľmi zaujímavý, priamo na podujatiach Lesníckych dní sa z opýtaných zúčastnilo len 34%. Za hlavný dôvod svojej neúčasti udávajú fakt, že sa o Lesníckych dňoch dozvedeli len teraz, sú pracovne vyťažení, podujatia sa nekonajú v ich meste a pod. Z toho vyplýva, že verejnosť je stále nastavená pasívne a lesníci musia byť tí, ktorí prídu k ľuďom. Najatraktívnejšími podujatiami Lesníckych dní 2008 podľa respondentov boli ukážky letu cvičených sokolov, práce koní v poraste,  zážitkové učenie a lesná pedagogika.
Do literárnej súťaže s názvom „Môj kamarát les", ktorú vyhlásilo Národné lesnícke centrum pri príležitosti konania Lesníckych dní 2008, sa zapojilo 10 základných škôl a prišlo  vyše 130 literárnych prác. 12 najlepších bolo ocenených počas slávnostného otvorenie Lesníckych dní na námestí vo Zvolene a budú spolu s ocenenými prácami z výtvarnej súťaže s názvom „Práca lesníka", ktorá prebehla počas Lesníckych dní 2007, tvoriť detský nástenný kalendár na rok 2009 vydaný Národným lesníckym centrom.
Podporné podujatie Zelená kvapka krvi organizované Národným lesníckym centrom v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Slovenským červeným krížom predstavovalo kampaň na podporu dobrovoľného darcovstva krvi s cieľom motivovať lesníkov a priateľov lesa, aby darovali krv a stali sa tak novými členmi rodiny bezpríspevkových darcov.  Kampaň trvala od 13. apríla do 1. mája 2008 a počas nej prišlo darovať na námestia vo Zvolene a Poprade a na Partizánsku lúku v Bratislave 80 darcov, z ktorých mnohí boli prvodarcovia a oslovilo ich motto kampane: „Tak ako bez krvi ani bez lesa človek nemôže byť...".
Priebeh Lesníckych dní 2008 z celého Slovenska je zachytený prostredníctvom videozáznamu, ktorý natočila spoločnosť ANIMA Production, s.r.o. 15 minútovú videodokumentáciu je možné si pozrieť v slovenčine alebo angličtine.
Podujatia Lesníckych dní sa budú konať opäť od 22. apríla do 1. mája 2009!

 

Ostatní­ partneri
Mediálni partneriPodujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 4951613