Domov arrow Program

XII. LESN͍CKE DNI

ZVOLEN

Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2018

20. apríl 2018 - Zvolen, Námestie SNP

10.00 ŽIVOT V LETOKRUHOCH PÍSANÝ Slávnostné otvorenie
11.00 SÚ?AŽ LESNÍKOV Sokoliari Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
12.00 RATOLIESTKY ZUŠ  O?ová
13.00 ŽIVOT V HUDBE - HUDBA V ŽIVOTE konzervvatórium J. L. Bellu Banská Bystrica
14.00 PREHLIADKA PO?OVNÍCKYCH TRADÍCIÍ Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
14.20 HUDOBNÝ PRELET ?ASOM ?eský truba?ský súbor MARKAZÍNI
15.00 STORO?NICA V HUDBE A TANCI UKRYTÁ ZUŠ Zvolen
16.00 JARNÉ ŽÁNROVÉ VARIÁCIE ZUŠ Slia?
17.00 ?Í?ENCE - ?Í?ENCE... DFS ZORNI?KA Zvolen
   
19.00 Dávid BÍLEK a skupina MED
20.00 skupina VIDIEK
   

Top aktivity

 • KRÁ? STROM - vo?ba krá?a medzi stromami
 • FOTENIE S REKVIZITAMI
 • STORO?NÉ LETOKRUHY
 • LESNÁ MOZAIKA
 • LESNÁ PEDAGOGIKA V PODANÍ SLOVENSKÝCH A ?ESKÝCH LESNÍKOV
 • UKÁŽKY STARÉHO LESNÍCKEHO NÁRADIA A POMÔCOK
 • DREVENݝ KOLOTO?, KREATÍVNE DIELNE
 • SOKOLIARI, KYNOLÓGOVIA, VÁBNI?IARI, LESNI?IARI, LUKOSTRELCI
 •  
  Kontakt
  Podujatie pripravili
  Národné lesnícke centrum
  Ing. Dana Loyová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
   

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národné lesnícke centrum, LESY SR, š.p., Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Združenie zamestnávate?ov lesného hospodárstva na Slovensku, Slovenská lesnícka komora, mesto Zvolen, Lesný podnik mesta Zvolen, LESY SR, š.p. Lesnícke a drevárske múzeum, Technická univerzita vo Zvolene, Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Slovenská po?ovnícka komora, Múzeum vo Sv. Antone, Mestské lesy Dobšiná, spol s r. o., PRO POPULO Poprad, Štátne lesy TANAPu, Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., Lesy Banská Belá s.r.o., Združenie obecných lesov SR, CHKO Po?ana, Ústav ekológie lesa SAV, PEFC, Stredná lesnícka škola v Hraniciach na Morave

  Mediálni partneri

  RTVS Rádio Regina, Zvolenské noviny, SAD Zvolen a.s., Kam do mesta, sdetmi.com, LESMEDIUM SK, s.r.o.
   

  BRATISLAVA

  LESNÍCKE DNI v Bratislave

  21. APRÍL 2018 - Bratislava, Partizánska lúka

  09.30 - 16.30
  Predstavenie lesa pomocou hier a sú?aží, spoznávanie drevín, živo?íchov. Ukážky práce lesníkov, po?ovníkov, v?elárov, sokoliarov, rezbárov.

  EXKURZIE PRE VEREJNOS?:

  Poznáš stromy v lese?

  Poznávanie vtá?ích hlasov v lese
    Lanové centrum na Kolibe, seda?ka Železná studni?ka – Koliba, hod brvnom a brvienkom, koncert hudobnej skupiny
  16.30 ZAPÁLENIE VATRY
     
   
   

  Kontakt
  Podujatie pripravili
  Mestské lesy v Bratislave
  PaedDr. Jana Znášiková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
    Mestské lesy v Bratislave, Národné lesnícke centrum, Lesy SR, š.p. OZ Šaštín, OZ Smolenice, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Magistrát mesta Bratislavy
   

  PREŠOV

  Regionálne Lesnícke dni v Prešove

  26. APRÍL 2018 - Prešov, pešia zóna

  10.00 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE - PRÍHOVORY - LESNI?IARI
  10.30 TRUBA?I, UKÁŽKY PO?OVNÍCKYCH SIGNÁLOV
  11.00 - 15:00
  Informa?né stánky pre verejnos?, aktivity lesnej pedagogiky formou zážitkového u?enia - hmatová poznáva?ka, pílenie polienok, štipec drevený, drevené sklada?ky, hádzanie š¡šky do ter?a, obrázky zveri, parožie, pobytové znaky zveri, pe?iatky stopy zveri
   

  Top aktivity

 • PORTÁL - detské divadelné predstavenie Peníková chalúpka
 • SMETANKOVO - výroba drevených ?udových hudobných nástrojov, ukážky hry na drevené nástroje - koncert
 • RAN? POHODA- konský záprah, kone, ko?e - vozenie detí po námestí
 • SOŠ  Lesnícka v Prešove - ukážky kynológie, sokoliari, v?elári, pil?ík, historické lesnícke prístroje a náradie
 • STARBIKE Cycling s.r.o - cyklistika, test bike, sú?aže pre deti
 • KRÁ? STROM - vo?ba krá?a medzi stromami
 • STORO?NÉ LETOKRUHY
 •  
  Podujatie pripravili
      Lesy SR, š.p. OZ Prešov, OZ Vranov, OZ Sobrance, OZ Košice, OZ Rož?ava, mesto Prešov, Stredná lesnícka škola Prešov, PKO Prešov, Klub Slovenských turistov, STAR BIKE, Sociálny Prešov, Real Prešov, Technické služby mesta Prešov, PIS
   

  KEŽMAROK

  LESNÍCKE DNI pod Tatrami

  26. apríl 2018 - Kežmarok, Hlavné námestie a Kultúrny dom ISKRA

  8.30 - 15.00 Propagácia ?innosti miestnych lesníckych organizácií, zážitkové programy pre žiakov základných škôl a širokú verejnos?.
  Kontakt   Podujatie pripravili
  Štáne lesy TANAPu
  Ing. Igor Stavný Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
   

  Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica, Mesto Kežmarok, Vojenské lesy a majetky SR,
  š.p. OZ Kežmarok, Lesy mesta Spišská Belá, s.r.o., Lesy mesta Kežmarok, Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekréta Matejovie Liptovský Hrádok, Stredná odborná škola lesnícka v Prešove, MKS Kežmarok

  Mediálny partner

  Kežmarská televízia

   

  KOŠICE

  Lesnícke dni v Košiciach

  16. máj 2018 - Mestský park v Košiciach (pri železni?nej stanici)

  9.00 - 18.00

  Ukážky aktivít lesnej pedagogiky pre malých aj ve?kých

  Anketa pre verejnos? možnos? diskusie o lese so zástupcami zú?astnených lesníckych organizácií

  Šugovskí lesni?iari ukážky po?ovníckych signálov

  Prvá pomoc v lese Slovenský ?ervený kríž Košice

  Vystúpenie sokoliarov sv. Bavona zo Štiavnických Baní

  Vystúpenie OZ Castellum Cassovia ukážky lukostre?by

  Ukážka práce záchranárskych kynológov z Košíc

  16:30 – 18:00 Kultúrny program v hudobnom altáne: ?udová muzika Milana Rendoša,SILBAND - Silvayovci.
  Kontakt
  Podujatie pripravili
  Mestské lesy Košice, a.s.
  Ing. Miroslav Tokoly
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
    Mestské lesy Košice, a.s., Lesy SR, š.p. OZ Košice, OZ Rož?ava, OZ Sobrance, OZ Prešov, OZ Vranov, Národné lesnícke centrum, ŠL TANAPu Tatranská Lomnica, Stredná odborná lesnícka škola v Prešove
   

  Sprievodné podujatia XII. Lesníckych dní


  5. 4. 2018 Vítanie vtá?ích poslov jari Ústav ekológie lesa SAV, Arborétum Borová hora TU vo Zvolene, Zvolen
  10. 4. - 11. 5. 2018 Zelený objektív 2017 – výstava fotografií mladých fotografov na tému LES Lesy SR, š. p.  - Lesnícke a drevárske múzeum, ZZLH na Slovensku, Združenie lesní?iek, Zvolen
  20. 4. 2018 De? Zeme a vody – Lesná pedagogika v Mestskom parku v Lu?enci Mesto Lu?enec, Lesy SR, š.p. OZ Krivá?, Veolia, Lu?enec
  20. 4. - 1.5. 2018 Stromy poznania – poznávanie stromov na jar - Lesy SR, š.p. OZ Námestovo, Orava
  23. 4. 2018 De? Zeme – De? s Lesmi SR CV? Majá?ik Detva, Lesy SR, š.p. OZ Krivá?, ZO Slovenský zväz v?elárov Detva, Detva
  24. 4. 2018 Lesnícky de? v Botanickej záhrade Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
  24. 4. 2018 Revúcke lesnícke dni – aktivity lesnej pedagogiky a tvorivé dielne, sú?aže Lesy SR, š.p. OZ Revúca, Mesto Revúca, Mestské lesy Revúca, s.r.o., NP Muránska planina, HaZZ OR Revúca, Revúca
  27. 4. 2018 Lesnícke dni na Mierovom námestí v Tren?íne Lesné hospodárstvo Inovec s.r.o., Mesto Tren?ín, Lesy SR, š.p. OZ Tren?ín, OÚ Tren?ín, CHKO Biele Karpaty, MHSL, m.r.o., Pre prírodu, o.z., SPZ, RO Tren?ín, Marius Pedersen, a.s., Tren?ín
  27. 4. 2018 Regionálne lesnícke dni v Sobranciach Lesy SR, š.p. OZ Sobrance, OZ Košice, OZ Prešov, OZ Vranov, OZ Rož?ava, Mesto Sobrance, Oko SPZ Sobrance, Sobrance
  28. 4. 2018 Ukážky tradi?ného spôsobu približovania jednometrového dreva Rakytovo v
  drevenom vodnom ž?abe Rakytovo
  Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., Rakytovo
  29. 4. 2018 JURKO – Svätojurská pú? Lesy SR, š.p. OZ Prievidza, OÚ a Farský úrad Nitrianska Blatnica, Dobrovo?ný hasi?ský zbor, Skauti, PZ Mier Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica
  1. 5. 2018 Slávnostné ukon?enie Lesníckych dní 2018 a otvorenie sezóny v Lesníckom
  skanzene vo Vydrovskej doline
  Lesy SR, š.p., ?ierny Balog
  10. 5. - 11. 5. 2018 Lesná pedagogika – sú?až o lese v rámci podujatia Drevoruba? 2018 Lesy SR, š.p., OZ Námestovo, SOŠL Tvrdošín, Námestovo
  15. 6. 2018 Kremnický zelený poklad – prírodovedná sú?až pre žiakov základných škôl Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Národné lesnícke centrum, CV? Kremnica, Kremnica
   

  Ostatní­ partneri
  Mediálni partneri  Podujatie Lesnícke dni 2018 sa koná pod záštitou
  ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

   

  quiz.jpg

   

  Návštevníkov: 5962176