Domov arrow Základné informácie
Miesto a termín konania

Lesnícke dni 2017 sú najväčším celoslovenským podujatím organizovaným lesníckymi inštitúciami na Slovensku. V poradí už 11. ročník Lesníckych dní nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa konajú od roku 2007.

Lesnícke dni ponúkajú program podujatí určených pre širokú verejnosť a zameraných na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

Aktivity Lesníckych dni sa sústreďujú na 5 kľúčových regiónov:

 • Zvolen
 • Bratislava
 • Kežmarok 
 • KoÅ¡ice
 • PreÅ¡ov

Projekt prebieha každoročne v rovnakom termíne od 21. apríla do 1. mája. Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 2017 sa uskutoční 21. apríla 2017 na Námestí SNP vo Zvolene.

p1010646.jpg otvorenie_032.jpg strom 2.jpg

 
Hlavné ciele Lesníckych dní
         Lesnícke dni  
 • spájajú Å¡tátne a neÅ¡tátne lesnícke inÅ¡titúcie pri aktívnej komunikácii s celou spoločnosÅ¥ou,
 • oslovujú Å¡irokú odbornú i laickú verejnosÅ¥,
 • informujú o význame a funkciách lesa pre spoločnosÅ¥,
 • interaktívne približujú prácu lesníkov a úlohy lesného hospodárstva,
 • motivujú ku osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa,
 • rozÅ¡irujú vÅ¡eobecné povedomie o problematike biodiverzity na rôznych úrovniach spoločnosti,
 • odovzdávajú tradície lesníctva ďalším generáciám.
 
Východiská projektu
 • Projekt sa uskutočňuje v mesiaci Apríl - mesiac lesov
 • Slávnostné otvorenie sa viaže k dátumu 22. apríl - Deň Zeme

Lesnícke dní prebiehajú v súlade európskymi programovými dokumentmi i stratégiami na národnej úrovni:

 • Akčný plán EÚ - podporuje ekologické vzdelávanie a zvyÅ¡ovanie povedomia spoločnosti o trvale udržateľnom hospodárení v lesoch.
 • Jihlavská deklarácia o komunikácii o lesoch a lesníctve
 • Národný lesnícky program Slovenskej republiky
 • Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky
 • Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka – časÅ¥ lesníctvo
 • Stratégia rozvoja lesníctva
 
Aspekty Lesníckych dní
 • Tradícia - snaha vytvoriÅ¥ z tohto podujatia každoročnú tradíciu, ktorá prispeje k rozvoju povedomia verejnosti o význame činností lesného hospodárstva pre spoločnosÅ¥
 • Participácia lesníckych subjektov - do projektu sú zapojené Å¡tátne i neÅ¡tátne lesnícke subjekty ako partneri, formou podujatí pod jednotným logom Lesníckych dní
 • CeloploÅ¡nosÅ¥ - príprava podujatí vo vÅ¡etkých regiónoch Slovenska s dôrazom na kľúčové lokality
 • Cieľová skupina – program podujatí ponúka aktivity pre vÅ¡etkých bez rozdielu veku,
 • Organizácia - projekt Lesnícke dni pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizačne zabezpečuje Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu s partnermi zo Å¡tátneho i neÅ¡tátneho sektoru
 
Domov


Lesnícke dni 2017

XI. ročník celoslovenského podujatia

 slávnostné otvorenie 21. apríla 2017 vo Zvolene

ZVOLEN

BRATISLAVA

Lesnícke dni vo Zvolene Lesnícke dni v Bratislave

PREÅ OV

KEŽMAROK

Lesnícke dni vo Zvolene Lesnícke dni v Bratislave

 
Ostatní partneri

 
krivkove-logo-green.png

Mestské lesy v Bratislave


ml ke.jpg

Mestské lesy Košice, a.s.

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

lesy1ml brezno.jpg

Lesy mesta Brezno, s.r.o.

logo_pefc.jpg

Pefc Slovensko

logo_bb.png


Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica

logo_-dobsina.png


Mestské lesy Dobšiná, spol. r.o.

logo_-_zdruzenie.png

Združenie obecných lesov SR

logo_-_polana.png

CHKO Poľana

logo_sav.png

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen

Technická univerzita vo Zvolene

logo_-_vozickar.png

Vozickar.sk

 

Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

logo_lukostrelba.jpg

TUZVO lukostrelecký klub

logo_grube.jpg

GRUBE, s.r.o.

 
Mediálni partneri
RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

Rádio REGINA

Rádio Regina

SAD Zvolen

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

 

 Zvolenské noviny

enter design, s.r.o.

sdetmi.png

S deťmi, o.z.

   
   
   
   
 

Ostatní partneri
Mediálni partneri

 
 

Podujatie Lesnícke dni 2017 sa koná pod záštitou
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

 

quiz.jpg

 

Návštevníkov: 3823866